ਕੋਰਸ ਸੂਚੀ

Courses Offered

B.Tech. Electronics and Communication Engineering
ਬੀ. ਟੈਕ.   ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ

Duration : 4 Years
ਅਵਧੀ : ੪ ਸਾਲ
Seats : 120
ਸੀਟਾਂ : ੧੨੦
Level : Undergraduate
ਪੱਧਰ : ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ
Department : Electronics and Communication
ਵਿਭਾਗ : ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ
Campus : Punjabi University, Patiala
ਕੈਂਪਸ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
Eligibility : As per the guidelines notified through Handbook of Information
ਯੋਗਤਾ : ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ

B.Tech. Electronics and Computer Engineering
ਬੀ. ਟੈਕ.   ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ

Duration : 4 Years
ਅਵਧੀ : ੪ ਸਾਲ
Seats : 60
ਸੀਟਾਂ : ੬੦
Level : Undergraduate
ਪੱਧਰ : ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ
Department : Electronics and Communication
ਵਿਭਾਗ : ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ
Campus : Punjabi University, Patiala
ਕੈਂਪਸ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
Eligibility : As per the guidelines notified through Handbook of Information
ਯੋਗਤਾ : ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ

B.Tech. Electronics and Communication Engineering – Lateral Entry
ਬੀ. ਟੈਕ.   ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ – ਲੇਟਰਲ਼ ਐਂਟਰੀ

Duration : 3 Years
ਅਵਧੀ : 3 ਸਾਲ
Seats : 18
ਸੀਟਾਂ : ੧੮
Level : Undergraduate
ਪੱਧਰ : ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ
Department : Electronics and Communication
ਵਿਭਾਗ : ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ
Campus : Punjabi University, Patiala
ਕੈਂਪਸ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
Eligibility : As per the guidelines notified through Handbook of Information
ਯੋਗਤਾ : ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ

B.Tech. Electronics and Computer Engineering – Lateral Entry
ਬੀ. ਟੈਕ.   ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ – ਲੇਟਰਲ਼ ਐਂਟਰੀ

Duration : 3 Years
ਅਵਧੀ : ੩ ਸਾਲ
Seats : 18
ਸੀਟਾਂ : ੧੮
Level : Undergraduate
ਪੱਧਰ : ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ
Department : Electronics and Communication
ਵਿਭਾਗ : ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ
Campus : Punjabi University, Patiala
ਕੈਂਪਸ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
Eligibility : As per the guidelines notified through Handbook of Information
ਯੋਗਤਾ : ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ

B.Tech. Electronics and Communication Engineering – Integrated
ਬੀ. ਟੈਕ.   ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ – ਇੰਟੀਗਰੈਟਿਡ

Duration : 6 Years
ਅਵਧੀ : ੬ ਸਾਲ
Seats : 25
ਸੀਟਾਂ : ੨੫
Level : Undergraduate
ਪੱਧਰ : ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ
Department : Electronics and Communication
ਵਿਭਾਗ : ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ
Campus : Punjabi University, Patiala
ਕੈਂਪਸ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
Eligibility : As per the guidelines notified through Handbook of Information
ਯੋਗਤਾ : ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ

M.Tech. Electronics and Communication Engineering – Regular
ਐਮ. ਟੈਕ. ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ – ਰੈਗੂਲਰ

Duration : 2 Years
ਅਵਧੀ : ੨ ਸਾਲ
Seats : 30
ਸੀਟਾਂ : ੩੦
Level : Graduate
ਪੱਧਰ : ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ
Department : Electronics and Communication
ਵਿਭਾਗ : ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ
Campus : Punjabi University, Patiala
ਕੈਂਪਸ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
Eligibility : As per the guidelines notified through Handbook of Information
ਯੋਗਤਾ : ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ

Ph.D.          Electronics and Communication Engineering
ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ

Seats : As per availability
ਸੀਟਾਂ : ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
Level : Postgraduate
ਪੱਧਰ : ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ
Department : Electronics and Communication
ਵਿਭਾਗ : ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ
Campus : Punjabi University, Patiala
ਕੈਂਪਸ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
Eligibility : As per the guidelines notified through Handbook of Information
ਯੋਗਤਾ : ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ

Contact Info

Department of Electronics and Communication Engineering

Room No. 007/008,
Department of Electronics and Communication Engineering,
Punjabi University, Patiala

+91-175-513-6338
[email protected]

Monday – Friday
9:00 A.M. – 5:00 P.M.

Social Info


ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ

ਕਮਰਾ ਨੰ. ੦੦੭/੦੦੮,
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ

+੯੧-੧੭੫-੩੦੪-੬੩੩੮
[email protected]

ਸੋਮਵਾਰ – ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
੯:੦੦ ਏ.ਐਮ. – ੫:੦੦ ਪੀ.ਐੱਮ.

ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ